LOU Junjiang

Secretary of the Party committee

JIA Wei

President

CHU Jingfeng

Deputy secretary of the Party committee, Secretary of the discipline inspection committee

GAO Jianhua

Deputy secretary of the Party committee

SUN Xiangtong

Deputy secretary of the Party committee, Vice President

WANG Hong

Vice President

ZHANG Jin

Vice President

WANG Bojun

Vice President